D = DO


D = DO 

รูปภาพการดำเนินกิจกรรมโครงมารยาทดีพี่สอนน้อง
ขั้นตอนที่ 1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิด


ขั้นตอนที่ 3 ให้น้องๆ ทำแบบฝึกหัดหลังการสอนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น